หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2560

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE

           ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปี 2560 นั้น
           สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. ได้กำหนดเวลาในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2560 (Timing) ของรัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วยข้อมูลการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลการประมาณการรายได้และการวางแผนการใช้จ่ายเงินภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลแผนการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน ข้อมูลคณะกรรมการ และข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์การคิดคะแนน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
ประจำปี 2560 ดังนี้ 


๑. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS- SOE ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 กลุ่มระบบประเมินผลเดิม


๒. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS- SOE ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 กลุ่มระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)


๓. Timming ประจำปี 2560 กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน


๔. Timming ประจำปี 2560 กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน


๕. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการนำส่งข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ PFMS – SOE) (เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)


๖. รายชื่อรัฐวิสาหกิจในและนอกสังกัดกระทรวงการคลัง แยกระบบประเมินผลเดิมและระบบประเมิน SEPAจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
สคร.