หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2559

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ขอให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดเข้าระบบ GFMIS-SOE และได้กำหนดให้การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา นั้น
          สคร. ขอเรียนว่า ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS- SOE ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ และรวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการนำส่งข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ PFMS – SOE) เรียบร้อยแล้วดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS- SOE ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มระบบประเมินผลเดิม


๒. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS- SOE ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)


๓. Timming ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน


๔. Timming ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน


๕. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการนำส่งข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ PFMS – SOE) (เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)


๖. รายชื่อรัฐวิสาหกิจในและนอกสังกัดกระทรวงการคลัง แยกระบบประเมินผลเดิมและระบบประเมิน SEPAจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
สคร.