คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS-SOE

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

ระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชี


ระบบการประมาณการรายได้


ระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการลงทุน


ระบบการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง PFMS สำหรับรัฐวิสาหกิจ 17 แห่ง
(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท การบินไทย จำกัด,บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด,การท่าเรือแห่งประเทศไทย,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน),บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน),บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด,การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค,การเคหะแห่งชาติ,โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)


ระบบการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง PFMS สำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ (ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

 


ระบบข้อมูลทั่วไป